Privacy

Deze website wordt beheerd door Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze Privacyverklaring kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@mediaservice.be

Boerenbond vzw (“wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over het beleid van Boerenbond vzw aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via de website www.mediaservice.be aan ons verstrekt.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.

Deze versie van de Privacyverklaring werd het laatst op [22/05/2019] gewijzigd.

INHOUD
1    WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?
2    WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
3    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?
4    VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
5    MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?
6    VERWERKT BOERENBOND VZW UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?
7    HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
8    HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
9    WAT MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?
10    WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?
11    HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van de dienst Mediaservice van Boerenbond vzw, inclusief de activiteiten via de website www.mediaservice.be. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de andere activiteiten van Boerenbond vzw, waaronder de diensten die zij aanbiedt via de website www.boerenbond.be en waarvoor een afzonderlijke privacyverklaring geldt [https://www.boerenbond.be/privacy].

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Boerenbond vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Boerenbond vzw bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Boerenbond vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0676.461.073, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op twee manieren:

1.    Door u bezorgde informatie

Wij ontvangen uw gegevens:

•    wanneer u contact met ons opneemt: uw aanspreektitel, uw naam, e-mailadres en boodschap.
•    wanneer u zich inschrijft op één van onze nieuwsbrieven: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, bedrijfsnaam en type magazine(s) dat u wenst te ontvangen.
•    wanneer u zich registreert voor wedstrijden of speciale acties.
•    wanneer u of een partij voor wie u werkt met ons een overeenkomst sluit: uw naam en e-mailadres, evenals elk ander persoonsgegeven dat u of de partij waarvoor u werkt aan ons verstrekt in het kader van de (pre)contractuele relatie.
•    wanneer u een zoekertje plaatst in ons magazine Boer&Tuinder: uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente), telefoonnummer, faxnummer, BTW-nummer, uw lidnummer bij Boerenbond, financiële gegevens, uw handtekening, de gewenste rubriek, verschijningsdata en uw zoekertje.
•    ...

U garandeert dat de gegevens die u aan Mediaservice meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Boerenbond vzw mee te delen. Boerenbond vzw kan u de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2.    Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie vindt u hierover terug in onze cookieverklaring [https://www.boerenbond.be/cookiewetgeving].

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Boerenbond vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
•    om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;
•    om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.);
•    om u de producten of diensten te leveren die u hebt gevraagd;  
•    om u te contacteren en te informeren over ons aanbod aan producten en diensten;   
•    voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;
•    om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;
•    …

Afhankelijk van de dienst die we via onze website aan u verlenen, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:
•    uw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt 10 “Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?”).
•    uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bv. wanneer u informatie wenst te ontvangen i.v.m. bepaalde producten of diensten.
•    de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van de gerichte advertenties in één van onze ledenbladen of wanneer u een zoekertje wenst te plaatsen in ons ledenblad Boer&Tuinder.
•    wettelijke verplichtingen die desgevallend op Boerenbond vzw rusten.
•    de gerechtvaardigde belangen van Boerenbond vzw, waaronder het beheren van onze website, het informeren van klanten en prospecten over onze diensten (desgevallend per telefoon).

5. Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze Privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:
•    bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
•    IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
•    advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten.
•    overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.

6. Verwerkt Boerenbond vzw uw gegevens buiten de Europse Economische Ruimte (EER)?

Boerenbond vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Boerenbond vzw diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie – artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Boerenbond vzw, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.

7. Hoe beveilgen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Boerenbond vzw verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van Boerenbond vzw toegang tot uw persoonsgegevens.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Boerenbond vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke en contractuele bewaartermijnen.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Boerenbond vzw kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Boerenbond vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud van onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Boerenbond vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door Boerenbond vzw worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder heeft u het recht op wissing van uw gegevens of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

U kunt Boerenbond vzw laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via communicatie d.m.v. de contactgegevens uit punt 11.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Boerenbond vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@mediaservice.be) aan Boerenbond vzw te richten. U kan ook zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.   

11. Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:
•    via het contactformulier op onze website;
•    via e-mail naar info@mediaservice.be;  
•    per post naar
Boerenbond vzw
Mediaservice
Diestsevest 40
3000 Leuven; of
•    per telefoon op het nummer 016 28 63 33.

Update van deze privacyverklaring

Boerenbond & Landelijke Gilden kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.